To download Ron’s sermons in PDF Click on the PDF tab next to the title you wish to download.

You May need a PDF Reader to view these pages Click here to download your Adobe PDF Reader


Sermons in Cebuano _____________________________

 

Ginoo Tabangi Akong Maoswag Niining Bukid Buntod – ⇓PDF Download

Maari mo bang gawin ang Juan 3:16?………………………. – ⇓PDF Download

 


Sermons in Tagalog ______________________________

Hayaan Ang Diyos Na Maging Diyos Part I – ⇓PDF Download

Hayaan Ang Diyos Na Maging Diyos Part II – ⇓PDF Download

Alam N’Yo Bang Walang Tirahan Si Jesus?  –  ⇓ PDF Download

Oh Ang Dugo ni Jesus……………………………… – ⇓PDF Download

GUSTO KONG MAGLINGKOD SA PANGINOON AT GAWIN ANG KALOOBAN N’YA – ⇓ PDF Download

ANG PANALANGIN NG PANGINOON…….. –  ⇓PDF Download

Ako’y Maging Nawawala at Malungkot……… –  ⇓PDF Download

 

“Click Here” to return to front page.